Kategorie

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia pracowników
Alicja Bobak, Monika Beliczyńska
Wydawnictwo: Wszechnica Podatkowa
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 264
Oprawa: miękka
Wymiary: 236x165 mm
ISBN: 978-83-618-0737-7

Waga: 0.43 kg

Cena detaliczna: 53.00 zł

 

 

Więcej szczegółów


40,00 zł brutto

14 inne produkty z tej samej kategorii:

Niniejsza publikacja powstała z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających osoby w ramach umów o pracę oraz wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych m.in. umów zleceń czy umów o dzieło. Obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników oraz obowiązkami przedsiębiorcy-płatnika a także wypłacaniem należności z tytułu osobiście świadczonej pracy przez osoby fizyczne w ramach umów cywilnoprawnych. W książce tej znajduje się także omówienie zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz związanych z zatrudnianiem emerytów i rencistów czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przedstawiono także wybrane elementy prawa pracy m.in. z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę urlopów pracowniczych czy zasad zatrudniania w formie telepracy. W celu pełniejszej prezentacji omawianych zagadnień podano praktyczne przykłady z wykorzystaniem deklaracji podatkowych dokumentów ZUS wzorów umów o pracę i innych druków potrzebnych przy pełnieniu obowiązków pracodawcy-płatnika.

 

Spis treści:
ROZDZIAŁ I
Zatrudnianie pracowników
1. Zgłoszenie pracodawcy
2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika
3. Akta osobowe
4. Umowy o pracę
4.1. Umowa o pracę na czas określony
4.2. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
4.3. Umowa o pracę na zastępstwo
4.4. Umowa o pracę na czas nieokreślony
4.5. Uwagi końcowe
5. Przepisy antykryzysowe
6. Urlop wypoczynkowy
6.1. Urlop pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
6.2. Nabywanie prawa do kolejnych urlopów
6.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
6.4. Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego
6.5. Przedawnienie prawa do urlopu
6.6. Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop
7. Urlop bezpłatny
8. Urlop szkoleniowy
9. Zatrudnianie emerytów i rencistów
10. Zatrudnienie w formie telepracy
10.1. Umowa z własnym pracownikiem
10.2. Nowe zatrudnienie w formie telepracy
10.3. Telepracownik a podatek
11. Pośrednictwo w nadawaniu numeru NIP 36
11.1. Tryb dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego za

pośrednictwem płatnika
11.2. Aktualizacja danych objęta zgłoszeniem identyfikacyjnym
12. Dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń
12.1. Zgłaszanie ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego
12.2. Wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ubezpieczenia

społecznego
12.3. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności

gospodarczej
12.4. Obowiązki podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego

Rejestru Sądowego

ROZDZIAŁ II
Przychody i koszty ze stosunku pracy
1. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków

pokrewnych
3. Pobór przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń
4. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób

fizycznych
5. Obowiązek poboru oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od

osób fizycznych - deklaracje
6. Karty przychodów pracowników
7. Terminarz rozliczeń rocznych
8. Rozliczenie na PIT-8C
9. Opodatkowanie osób zagranicznych
10. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika
11. Ochrona wynagrodzenia za pracę
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
12.1. Obowiązek tworzenia Funduszu
12.2. Wysokość odpisu podstawowego
12.3. Zwiększenie środków Funduszu
12.4. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
12.5. Przeznaczenie środków Funduszu
12.6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszt uzyskania

przychodu
13. Umowy prawa cywilnego
13.1. Umowa zlecenie
13.2. Umowa o dzieło
13.3. Kontrakt menedżerski
13.4. Rozliczenie umów
13.5. Umowa zlecenia i o dzieło a ubezpieczenia
Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem
Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą
Umowa zlecenie i inny tytuł ubezpieczenia
Kontrakt menedżerski
Umowa o dzieło
Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą
Podstawa wymiaru składki

ROZDZIAŁ III
Zasady ubezpieczeń 2010 r.
1. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców
1.1. Ubezpieczenia społeczne
1.2. Ubezpieczenie zdrowotne
2. Ubezpieczenia społeczne
2.1. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.2. Ubezpieczenie chorobowe
2.3. Ubezpieczenie wypadkowe
2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych
2.5. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
2.6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
2.7. Ustalenie okresów podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom

społecznym
3. Ubezpieczenie zdrowotne
3.1. Zbieg ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego
3.2. Zbieg ubezpieczeń a składka zdrowotna finansowana z budżetu

państwa
3.3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
3.4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie

zdrowotne
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i

ubezpieczenie zdrowotne
4.1. Górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne, rentowe i fundusz emerytur pomostowych
4.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i

wypadkowe
4.3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
5. Fundusz Pracy
6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
7. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i

ubezpieczenie zdrowotne
8. Finansowanie składek
9. Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych
10. Bezpieczny podpis elektroniczny
11. Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
12. Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na

urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
13. Umorzenie składek
14. Ubezpieczenie społeczne a podatek dochodowy od pracowników
15. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy

ROZDZIAŁ IV
Finansowanie składek za osoby niepełnosprawne
1. Rodzaje pracodawców
2. Wpłaty obowiązkowe na PFRON
3. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą
4. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność

gospodarczą

ROZDZIAŁ V
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego
1. Ogólna charakterystyka pojęć
Zasiłek chorobowy
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek macierzyński
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
2. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
2.1. Zasiłek chorobowy
2.2. Świadczenie rehabilitacyjne
2.3. Zasiłek wyrównawczy
2.4. Zasiłek macierzyński
3. Urlop ojcowski
4. Dokumentacja stanowiąca podstawę do wypłaty zasiłków
5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

ROZDZIAŁ VI
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność

gospodarczą
1. Obowiązki ubezpieczeniowe przedsiębiorcy
2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej po 24 sierpnia

2005 r.
3. Zgłoszenie w ZUS zawieszenia działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ VII
Kapitał początkowy - pośrednictwo płatnika składek

ROZDZIAŁ VIII
Złożenie w zakładzie ubezpieczeń społecznych wniosku o wydanie

interpretacji

ROZDZIAŁ IX
Ustanie stosunku pracy
1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
4. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem

wypowiedzenia lub rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę
5. Świadectwo pracy
5.1. Treść świadectwa pracy
5.2. Ogólna charakterystyka informacji zawartych w świadectwie

pracy

ZAŁĄCZNIKI

 Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

TU JESTEŚMY


Księgarnie internetowe - katalog

Google Plus

Allegro

 Internetowa Baza Firm Business Navigator